Year:2013   Issue: 6   Area:  

Mustafa ENGÜR
FEAR OF FAILURE: PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF PERFORMANCE FAILURE APPRAISAL INVENTORY (PFAI) –TURKISH VERSION
 
The purpose of this study is to adapt Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) which is developed by Conroy et.al. (2004) into Turkish population, and to examine the structure in a Turkish athlete sample. Inventory has five factors which are Fear of Experiencing Shame and Embarrassment, Fear of Devaluing One’s Self Estimate, Fear of Uncertain Future, Fear of Important Others’ Losing Interest, Fear of Upsetting Important Others. Sample is consisting of 251 female ( =22.42, SD=1.79), 401 male ( =23.62, SD=2.28) and total of 652( =23.16, SD= 2.18) athletes. Confirmatory factor analysis was conducted to test factor structure of the instrument. Model’s fit indexes revealed a perfect fit χ² / sd= 713.47/256=2.78 and other goodness of fit criteria was found to be RMSEA = 0.052, SRMR = 0.051, GFI = 0.92, AGFI = 0.90, NFI = 0.86; NNFI = 0.89, CFI = 0.91 ve IFI = 0.91. It can be concluded that PFAI can be used on Turkish athletes.

Keywords: Fear of Failure, Reliability, Validity

Doi: 10.17368/UHBAB.201368856

BAŞARISIZLIK KORKUSU: PERFORMANS BAŞARISIZLIĞI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ (PBDE)-TÜRKÇE VERSİYONUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
 
Bu çalışmanın amacı Conroy ve ark. (2004) tarafından geliştirilen Performans Başarısızlık Değerlendirme Envanteri-PBDE’nin Türk popülasyonuna uyarlanmasıdır. Envanter, Utanç ve mahcubiyet deneyimleme korkusu, Birisinin öz-yargısını değerini azaltma korkusu, Belirsiz gelecek korkusu Önemli kişilerin ilgisini yitirme korkusu ve Önemli kişileri hayal kırıklığına uğratma korkusu olarak tanımlanmış beş faktörden oluşmaktadır. Çalışmaya 251 kadın ( =22.42, Ss=1.79) ve 401 erkek ( =23.62, Ss=2.28) toplam 652 ( =23.16, Ss= 2.18) sporcu oluşturmaktadır. Ölçüm aracının faktör yapısını değerlendirmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Modelin uygunluğu için hesaplanan χ² / sd= 713.47/256=2.78 olarak mükemmel uyumu göstermektedir. Diğer uyum iyiliği indeks değerleri ise RMSEA = 0.052, SRMR = 0.051, GFI = 0.92, AGFI = 0.90, NFI = 0.86, NNFI = 0.89, CFI = 0.91 ve IFI = 0.91 olarak hesaplanmıştır. Faktörlere ait iç tutarlık değerlerinin 0.53 ile 0.81 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Performans Başarısızlık Değerlendirme Envanteri’nin Türk sporcularda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Başarısızlık Korkusu, Geçerlik, Güvenirlik

Doi: 10.17368/UHBAB.201368856

Tam Metin