Year:2017   Issue: 22   Area: Sports Science and Management  

Ubeydullah YILDIRIM, Hakan KOLAYİŞ, Bekir AYDIN
EXAMINATION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS OF PROVINCIAL DIRECTORATE OF YOUTH SERVICES AND SPORTS EMPLOYEES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
 
The purpose of this research is examining Cognitive, Affective and Behavioral dimensions, which are sub-dimensions of Organizational cynicism, of the civil servants working in the Provincial Directorate of Youth Services and Sports (PDYSS) in Marmara region in terms of different variables. Convenience sampling model which is one of the descriptive research methods was used in the research. The sample of the research is composed of 605 civil servants working in 11 PDYSSs in the Marmara Region. The "Organizational Cynicism Scale" developed by Brandes, Dhalwadkar and Dean (1999) and adapted to Turkish by Gamze Kalağan (2009) was used as data collection tool in the research. Independent t-test was used to determine whether there was any difference according to the levels of gender and marital status and organizational cynicism sub-dimensions in the analysis of data, and Variance Analysis (ANOVA) was used according to educational status scores. One of the Post Hoc tests, the Tukey test, was used in order to determine among which groups was that significant difference observed among the levels of education levels. Finally, Pearson correlation analysis was performed to determine the linear relationship among the variables. According to the results of the research, it was found that there was difference between organizational cynicism sub-dimensions and educational status of PDYSS civil servants; however there was no significant difference between gender and marital status.

Keywords: Cynicism, Organizational Cynicism, Cognitive Dimension, Affective Attachment, Behavioral Dimension

Doi: 10.17368/UHBAB.2017.4.2

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı; Marmara bölgesinde yer alan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Kamu personelinin Örgütsel sinizmin alt boyutları Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal boyutlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden Kolayda örneklem modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Marmara Bölgesinde yer alan 11 GHSİM’nde görev yapan 605 kamu personelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Brandes, Dhalwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen ve Gamze Kalağan (2009) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, cinsiyet ve medeni durum ile Örgütsel sinizmin alt boyutları düzeylerine göre farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Bağımsız t-testi, eğitim durumu puanlarına göre ise Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Eğitim durumununum düzeyleri arasında görülen bu anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Son olarak değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre GHSİM kamu personelinin örgütsel sinizm alt boyut düzeyleri ile eğitim durumları fark olduğu, ancak cinsiyet ve medeni durumları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Örgütsel Sinizm, Bilişsel Boyut, Duyuşsal Bağlılık, Davranışsal Boyut

Doi: 10.17368/UHBAB.2017.4.2

Tam Metin