Year:2013   Issue: 6   Area:  

Tülay GÜMÜŞER
WOMAN IMAGERY IN THE MINIATURE CRAFT OF THE OTTOMANS
 
Miniature Craft, which forms the basis for the traditional Turkish painting, was primarily employed for informative purposes within the manuscripts and served for a certain objective. When woman imageries are examined in the Ottomans’ miniature, it is seen that women have been portrayed in different ways. The status of Ottoman’s woman in the society and the roles cast for her are understood in these depictions. The purpose of this study is to make it clear thanks to examples which places and how woman imagery was seen, how it has undergone changes according to societal hierarchy and how women were portrayed in the course of this societal period of change in the Ottoman’s miniature. In addition, the aim of this research is to determine why the studies concerning the woman imageries in those periods were dealt with late, which miniature works were concentrated on and what kind of role the Ottoman’s woman played in the pictures here. Another purpose of this study is to bring a new source in the literature by considering it from the viewpoint of reality of art in the physical and psychological aspect of violence to women today, in the meantime, to make contribution to the increase of the researches carried out on the problems of women and women studies.

Keywords: Ottoman Miniature Arts, Ottoman Women, Violence Against Woman

Doi: 10.17368/UHBAB.201368852

OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA KADIN İMGELEMİ
 
Geleneksel Türk resminin temelini oluşturan minyatür sanatı, öncelikle el yazması kitaplar içerisinde bilgilendirici nitelikte yer almış ve belli bir amaca hizmet etmiştir. Osmanlı minyatürlerinde kadın imgelerine bakıldığında farklı şekillerde tasvir edildikleri görülmektedir. Bu tasvirlerde Osmanlı kadınının toplum içerisindeki konumu ve ona biçilen roller anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı minyatür sanatında kadın imgesinin hangi mekanlarda ve nasıl göründüğü, toplumsal hiyerarşiye göre nasıl değişime uğradıkları ve bu toplumsal değişim süreci içerisinde kadının nasıl resmedildiğini örneklerle açıklamaktır. Ayrıca kadın imgeleri ile ilgili o dönemde çalışmaların neden geç ele alındığına, hangi minyatür eserlere ağırlık verildiğine ve buradaki resimlerde Osmanlı kadınının nasıl bir rol üstlendiğini saptamaktır. Bu çalışmanın bir diğer amacı, günümüzde kadına olan şiddetin fiziksel ve psikolojik boyutunda sanat gerçekliğinden bakılarak literatüre yeni bir kaynak kazandırmak aynı zamanda kadın sorunları ve kadın çalışmaları üzerine yapılan çalışmaların artmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Minyatür Sanatı, Osmanlı Kadınları, Kadına Yönelik Şiddet

Doi: 10.17368/UHBAB.201368852

Tam Metin