Year:2013   Issue: 6   Area:  

Yunus ABDURRAHİMOĞLU
AN OTTOMAN MUFASSEER, ALÂEDDİN ES-SEMERKANDİ, AND HIS TAFSEER
 
The purpose of this study was to enlighten the demographic information about an Ottoman mufasseer, Alâeddin es-Semerkandî, and to present the basic principles of his tafseer. For this purpose, different information about his life was brought into discussion, and his place in tafseer was conveyed. The importance of republication of his tafseer, called “Bahr-ul Ulum” is underlined, as it will bring its contemporary information and the contribution of the author to the actual readers. One of the main subjects held in his tafseer was “reading”, and the republication of the book will also be fruitful for the understanding of this complex issue. Besides the contemporary readers will have chance to see his function in tafseer through his exegesis.

Keywords: Tafseer, Mufasseer, İşarî Tafseer, Alâeddin es-Semerkandî

Doi: 10.17368/UHBAB.201368848

OSMANLI MÜFESSİRLERİNDEN ALÂEDDİN ES-SEMERKANDİ VE TEFSİRİ
 
Bu araştırmanın amacı, Osmanlı dönemi müfessirlerinden olan Alâeddin es-Semerkandî’nin demografik bilgileri ile ilgili çelişkilere işaret ederek, bu konuya ışık tutmak ve onun tefsirinin temel ilkelerini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede farklı müellifler tarafından onun tefsirine dair ortaya konulan bilgilere yer verilerek, tefsirde kendisinin tuttuğu yerin altı çizilmeye çalışılmıştır. Alâeddin es-Semerkandî’nin, “Bahr-ul Ulum” isimli eserinin günümüze kazandırılması, hem geçmişin birikiminin günümüze taşınması hem de kendisinin tefsir ilmine yaptığı katkıdan faydalanılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Tefsirinde kıraat konusunu çok geniş bir biçimde ele alan müfessirin, günümüzde de üzerinde tartışılan bu konunun anlaşılmasına da önemli bir faydası olacaktır. Ayrıca tefsiri günümüz okuyucusuna aktarılarak, kendisinin tefsirde konumlandırıldığı alanın açıklık kazandırılması da sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Müfessir, İşarî Tefsir, Alâeddin es-Semerkandî

Doi: 10.17368/UHBAB.201368848

Tam Metin