Year:2013   Issue: 6   Area: Health Administration and Management  

Zeynep KORKMAZ, Sevinç KÖSE
A SURVEY ON EVALUATION OF CULTURAL TENDENCY OF HEALTH WORKERS
 
The aim of this study is to determine the cultural tendency of the doctors and nurses working in the hospitals in Manisa. This study was carried out in June- August 2009. Target population of the study consists of the doctors and nurses working in Manisa State Hospital, Private Vatan Hospital and Celal Bayar University Hospital (N=998). Any sampling method has not been used in the study and doctors and nurses who accepted taking part in the study has been included (n=634). As data collecting means, “The Model of Culture Fit” developed by Aycan, Kanungo et al, was used. In this model, social culture is evaluated from the point of cultural paternalism, fatalism, power distance, and communiaritism. Whether cultural tendency differiantiated in terms of demographic features was subjected to review. It was determined that there was differences in cultural level in terms of gender, age, duty, and education level. As a result of the study, it was determined that dependence on the community played an important role. On the other hand, power distance had the lowest rate compared to other values.

Keywords: Health Workers, Culture, Cultural Tendency, Power Distance

Doi: 10.17368/UHBAB.201368853

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL EĞİLİMLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Araştırmanın amacı Manisa ilinde faaliyet gösteren hastanelerde görevli hekim ve hemşirelerin kültürel eğilimlerini belirlemektir. Araştırma Haziran-Ağustos 2009 döneminde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Manisa Devlet Hastanesi, Özel Vatan Hastanesi, Celal Bayar Üniversite Hastanesinde görev yapan hekim ve hemşireler oluşturmaktadır (N=998). Çalışmada herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmayıp, katılmayı kabul eden hekim ve hemşireler çalışma kapsamına alınmıştır (n= 634). Veri toplama aracı olarak Aycan, Kanungo ve arkadaşları tarafından geliştirilen “kültüre uyum modeli” kullanılmıştır. Bu modelde toplumsal kültür paternalizm, kadercilik, güç mesafesi ve toplulukçuluk boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Kültürel eğilimlerin demografik özellikler açısından farklılıklar gösterip göstermediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Cinsiyet, görev, yaş, eğitim durumu gibi demografik özellikler açısından gruplar arasında kültürel boyutlarda anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarında topluluğa bağlılık boyutunun baskın olduğu görülmüştür. Güç mesafesi ise diğer boyutlara göre en düşük değeri almıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Kültür, Kültürel Eğilimler, Güç Mesafesi

Doi: 10.17368/UHBAB.201368853

Tam Metin