Year:2013   Issue: 6   Area:  

Özgür KARATAŞ
SPORTS POLICIES OF MUNICIPALITIES IN TURKEY
 
The municipalities having an administrative and financial autonomy has an important role in the country's governance structure and in delivering the sports services to the public. And in this study we tried to examine the sports policies of the municipalities in Turkey. The research is a descriptive study to determining of the status within the framework of literature and we used a general screening model of qualitative research methods. Written sources have been scanned as a means of data collection. As a result, it has been concluded that the municipalities did not pay the required attention to the sports in their own governance structures, that they did not have sports policies which will meet the demands and the needs of the local people, but they made investments in a way to serve the football in accordance with their political concerns and did not make adequate arrangements for sports facilities in their city plans.

Keywords: Sports, Local Administrations, Municipality

Doi: 10.17368/UHBAB.201368855

TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN SPOR POLİTİKALARI
 
İdari ve mali özerkliliği bulunan belediyeler, ülkenin yönetim yapısında ve spor hizmetlerinin halka ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu araştırma da Türkiye’de belediyelerin spor politikaları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, literatür çerçevesi içerisinde durum saptamaya yönelik betimsel bir araştırma olup nitel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yazılı kaynaklar taranmıştır. Sonuç olarak, belediyelerin kendi yönetim yapıları içerisinde spora gereken önemi vermedikleri, yöre halkının istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir spor politikalarının bulunmadığı, kendi politik kaygıları doğrultusunda futbol sporuna hizmet edecek şekilde yatırım yaptıkları ve şehir planlarında spor tesisleri için yeterli düzenlemeler yapmadıkları sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Spor, Yerel Yönetimler, Belediye

Doi: 10.17368/UHBAB.201368855

Tam Metin