Year:2013   Issue: 6   Area: Health Services  

Hatice YALÇIN
EFFECT OF INTERACTIVE TRAINING METHODS USED IN ADULT EDUCATION
 
This research, the success of different teaching methods and course interest of adults was carried out to measure the increase. The course was conducted by using different teaching methods. The participants were pretest and posttest. Data analysis of the number and percentage distribution, Mann-Whitney U test and regression analysis were used. All lessons are explained with visual materials, topics, often summarized ensured the active participation of trainees, was invited to lecture on the subject of experts, brainstorming, role-play, case study method with a lot of issues as described. The training program, the trainees had the opportunity to cooperate with each other and enrich their experiences dealing with issues has learned in the course. Information trainees participating in the training program achievement test success rates in the study group, while 47.9% pre-test, training, post-test success rate after treatment with 9.8% increased. At the end of the study of cognitive behavior training program, the trainees gained a sufficient level have been revealed

Keywords: Education, Adult Education, Teaching Methods, İnteractive Methods, Training Program

Doi: 10.17368/UHBAB.201368850

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN İNTERAKTİF EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ
 
Bu araştırma, farklı eğitim yöntemlerinin yetişkinlerin başarısındaki ve kursa ilgisindeki artışı ölçmek amacı ile yapılmıştır. Kurs programı farklı öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Katılımcılara pretest ve posttest uygulanmıştır. Veri analizinde sayı ve yüzde dağılımları, Mann-Whitney U testi, regresyon analizi kullanılmıştır. Derslerin tamamı görsel materyallerle anlatılmış, konular sık özetlenmiş, kursiyerlerin aktif katılımı sağlanmış, konuyla ilgili uzmanlar derse davet edilmiş, beyin fırtınası, rol-play, örnek vaka gibi farklı yöntem ile konular anlatılmıştır. Eğitim programı, kursiyerlerin birbirleriyle işbirliği kurma fırsatı vermiş ve kursta öğrendikleri konular ile ilgili deneyimlerini zenginleştirmelerini sağlamıştır. Eğitim programına katılan çalışma grubundaki kursiyerlerin Bilgi Başarı Testindeki başarı oranları, ön-testte % 47,9 iken, eğitim sonrası uygulanan son-testte başarı oranı % 9,8’e yükselmiştir. Çalışma sonunda eğitim programı uygulanan kursiyerlerin yeterli düzeyde bilişsel davranışlar kazandıkları ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Öğretim Yöntemleri, İnteraktif Yöntemler, Eğitim Programı

Doi: 10.17368/UHBAB.201368850

Tam Metin